Algemene voorwaarden downloaden klik hier!

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Lodenhelrun te Feanwâldsterwâl

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Evenement: “Lodenhelrun” welke georganiseerd wordt door Stichting Lodenhelrun.

1.2 Organisator: Stichting Lodenhelrun gevestigd te Feanwâldsterwâl waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst

Deelname
2.1 Deelname aan het Evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijfgeld bij aanmelding van het Evenement volledig is voldaan en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

Art. 2.2: De deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het evenement indien deze natuurlijke persoon tenminste de door de organisator vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar heeft bereikt op de dag van het evenement. Een deelnemer die de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt, maar nog niet de leeftijd van 16 jaar, kan zich inschrijven voor de Juniorrun wanneer zijn ouder of wettelijk vertegenwoordig schriftelijk voorafgaand aan het evenement met de inschrijving en deelname akkoord gaat. De juniorrun is onder begeleiding van een volwassene.

2.3 De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.

2.4 Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.5 Het is de Deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde tot uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement. Bij het overdragen van de inschrijving is overschrijving op degene die deel gaat nemen noodzakelijk.

2.6 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

2.7 Deelnemer zal aanwijzingen, instructies, spelregels en veiligheidsregels opvolgen. Organisator kan eenzijdig besluiten een team/ deelnemer van de wedstrijd te onttrekken bij wangedrag, niet navolgen van instructies, spelregels en veiligheidsregels.

Portretrecht
3.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Persoonsgegevens
4.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de Deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de Deelnemer ten alle tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven middels geschrift of e-mail, waarna de Organisator het verstrekken van de gegevens zal stopzetten. De Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie op internet of dagbladen.

4.2 De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Aansprakelijkheid
Art. 5.1: Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is niet verplicht hindernissen te nemen die op het parcours door de organisatie is uitgezet en is te allen tijde vrij te beslissen zijn/haar deelname te staken zonder opgave van redenen. Deelnemer aanvaardt de kans op schade die hij/zij lijdt als gevolg van het nemen van de hindernissen en dient zich ten alle tijden bewust te zijn van de gevaren en risico’s van deelname. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

5.2 Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

5.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

5.4 Indien ondanks het bepaalde in het eerste, tweede of derde lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

5.5 De Deelnemer verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat hij/zij bekend is met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

5.6 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

5.7 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Sponsorvoorwaarden
6.1 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) van Stichting Lodenhelrun (hierna: “Lodenhelrun”) en iedere overeenkomst tussen Lodenhelrun en de partij die ter zake van een door Lodenhelrun georganiseerd evenement (hierna: “het evenement”) als sponsor, partner of supplier zal optreden (hierna: de “klant”). De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6.2 – Totstandkoming en einde overeenkomst

Het aanbod is de schriftelijk (waaronder ook elektronisch) gedane aanbieding (offerte) van Lodenhelrun aan de klant. Zolang het aanbod nog niet is aanvaard of onverwijld na aanvaarding, is Lodenhelrun gerechtigd om het aanbod inhoudelijk aan te passen of te herroepen.
Een overeenkomst tussen Lodenhelrun en de klant komt tot stand op het moment dat Lodenhelrun de schriftelijke (waaronder ook elektronische) of mondelinge aanvaarding van haar offerte heeft ontvangen van de klant. Door de klant eenzijdig aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het aanbod van Lodenhelrun maken eerst deel uit van de overeenkomst, nadat deze wijzigingen schriftelijk door Lodenhelrun zijn aanvaard.
Partijen zullen de afspraken uit de overeenkomst formaliseren middels een sponsorovereenkomst. Klant kan echter aan het ontbreken van een (getekende) sponsorovereenkomst geen rechten ontlenen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eindigt een sponsorovereenkomst van rechtswege en derhalve zonder dat enige opzegging vereist is na afloop van het evenement. Uitgezonderd in de situaties als bepaald in artikel 9, kan de sponsorovereenkomst door klant niet tussentijds worden opgezegd.
6.3 – Voorwaarden sponsoring

Klant zal iedere sponsoruiting ter zake van het evenement steeds doen in overleg met- en conform de aanwijzingen van Lodenhelrun.
De klant is niet gerechtigd om de naam c.q. de afbeelding van enige artiest van het evenement te gebruiken.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Lodenhelrun gerechtigd om naast de klant andere (hoofd)sponsors voor het evenement aan te trekken.

6.4 – Vergoeding en betaling

Alle tussen Lodenhelrun en de klant overeengekomen vergoedingen zijn exclusief BTW.
Tenzij schriftelijke anders overeengekomen, dient de betaling van de vergoeding uiterlijk 1 (één) maand voor de datum van het evenement volledig door Lodenhelrun te zijn ontvangen.
Lodenhelrun zal de klant tenminste 2 (twee) weken voor de opeisbaarheid van de vergoeding een factuur ter zake toezenden.
De klant heeft geen recht op opschorting, korting, dan wel aftrek of verrekening met een vordering welke de klant op Lodenhelrun heeft of meent te hebben.
Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de klant in verzuim en worden alle vorderingen van Lodenhelrun op de klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Betalingen door de klant gedaan in de periode dat zij in verzuim is, strekken in de eerste plaats tot voldoening van (buiten)gerechtelijke kosten pas daarna op de hoofdsom, ook indien de klant bij de betaling een andere bestemming vermeldt.
Alle productionele kosten met betrekking tot marketinguitingen en sponsoractiviteiten van de klant zijn voor rekening van de klant. Bedoelde productionele werkzaamheden worden in beginsel door Lodenhelrun uitgevoerd voor rekening van de klant. Lodenhelrun dient bij de klant een offerte in voor de diensten welke de klant van Mojo wenst af te nemen. In onderling overleg kunnen partijen ter zake nadere afspraken te maken.
6.5 – Aansprakelijkheid

Lodenhelrun is jegens klant niet aansprakelijk voor enige schade van de klant als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst, dan wel aan zaken van de klant of personen of hun zaken die vanwege de klant aanwezig zijn op de locatie van het evenement, behoudens voor zover deze schade door opzet of grove schuld van Lodenhelrun is veroorzaakt. De klant vrijwaart Lodenhelrun tegen alle aanspraken van derden.
De klant is aansprakelijk en vrijwaart Lodenhelrun van aanspraken van derden voor zover deze betrekking hebben op schade veroorzaakt door personen, c.q. zaken die vanwege de klant op de locatie aanwezig zijn.
6.6 – Annulering van het evenement

Indien het evenement om welke reden of oorzaak dan ook zou worden geannuleerd of uitgesteld, of in het geval dat Lodenhelrun niet langer gerechtigd is om het betreffende evenement te organiseren, waarover Lodenhelrun de klant voorafgaand zal informeren, zal Lodenhelrun ter zake geen enkele vergoeding van schade of anderszins aan de klant verschuldigd zijn. Lodenhelrun zal – in geval van annulering – uitsluitend aan de klant restitueren de vergoeding die eventueel reeds in verband met de sponsoring van het evenement door de klant aan Lodenhelrun zou zijn voldaan.

6.7 – Overdracht

Klant is niet gerechtigd om zijn rechten, belangen en/of verplichtingen uit hoofde van de sponsorovereenkomst over te dragen aan derden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lodenhelrun.

6.8 – Tussentijdse beëindiging

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de sponsorovereenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
In afwijking van artikel 6.8.1 kan de sponsorovereenkomst door beide partijen tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd, failliet gaat, dan wel haar
rechtspersoon wordt ontbonden;

de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige substantiële verplichting uit hoofde van de
sponsorovereenkomst en zij haar verzuim niet binnen de daartoe gestelde redelijke termijn herstelt.

6.9 – Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten) ten aanzien van alle in het kader van de sponsorovereenkomst ontwikkelde format(s), namen, concepten en andere objecten zullen uitsluitend berusten bij Lodenhelrun.